TÔI YÊU CẦU CÁC ĐỒNG TU NIỆM PHẬT MỖI NGÀY SAU KHI TỤNG KINH BUỔI TỐI XONG, PHẢI ĐỌC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN VÀ VĂN XƯƠNG ÐẾ QUÂN ÂM CHẤT VĂN MỘT LẦN, ÐỌC NÓ COI NHƯ ĐỌC GIỚI LUẬT, MỖI NGÀY ĐỀU TỰ NHẮC NHỞ MÌNH.

Ðọc ‘kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện’ nâng cao cảnh giác của mình, cảnh giác cao độ. Do đó nói thật ra phải thường đọc kinh này, chúng ta phải đọc như đọc Giới kinh. Giới kinh: Nửa tháng phải tụng giới, mỗi nửa tháng phải niệm một lần. Căn tánh người hiện nay chẳng giống với người thời xưa, nửa tháng chẳng còn hiệu quả nữa, một ngày ấm mười ngày lạnh. Thế nên tôi yêu cầu các đồng tu niệm Phật, mỗi ngày sau khi tụng kinh buổi tối xong, phải đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Văn Xương Ðế Quân Âm Chất Văn một lần, gộp nó chung vào khóa tối. Số chữ trong hai bài này không nhiều, gộp hai bài lại cỡ chừng hai ngàn chữ, không nhiều lắm. Ðọc nó coi như đọc Giới Luật, mỗi ngày đều tự nhắc nhở mình, từng giờ từng phút phản tỉnh thì mới giữ cho thân người khỏi đọa ác đạo.

– HT. Tịnh Không, Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký, tập 16.

 

BÌNH LUẬN

Tên hiển thị
Xin hãy nhập usser của bạn