NGƯỜI TU HÀNH PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ, NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO CAO NHẤT CHÍNH LÀ TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC

0
1132

NGƯỜI TU HÀNH PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ, NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO CAO NHẤT CHÍNH LÀ TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC. TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY, ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ NGHIÊM TRỌNG, HỌC SUỐT ĐỜI, NIỆM PHẬT SUỐT ĐỜI, CÓ THỂ SAU CÙNG KHÔNG ĐƯỢC VÃNG SANH.

“Đại Nguyện của Pháp Tạng gọi là nhất thừa nguyện hải”, đạo lý là đây, nhất thừa là thành Phật. “Đều thành Phật quả, chỉ có nhất Phật thừa, không hai cũng không ba”. Không hai cũng không ba, trong Kinh Pháp Hoa Nói: “Cho nên tam bối vãng sanh, đều phát tâm bồ đề tâm”, câu này quan trọng. Đây là trong phẩm tam bối vãng sanh nói, nhất định phải phát tâm bồ đề. Hay nói cách khác, người tu hành pháp môn Tịnh độ, nguyên tắc chỉ đạo cao nhất chính là Tịnh Nghiệp Tam Phước. 11 câu trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, mỗi câu đều phải thực hành, thường để trong lòng. 11 câu này phải ghi nhớ thật rõ ràng, không được quên.

Phước thứ nhất, chính là bốn câu điều thứ nhất: “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp”. Chúng ta thực hành bốn câu này trên ba nền tảng của Nho Thích Đạo. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng thực hành trên Đệ Tử Quy, thật sự làm được. Từ tâm bất sát thực hành trong Cảm Ứng Thiên, câu sau cùng là tu thập thiện nghiệp. Ba nền tảng của Nho Thích Đạo, phải bắt đầu từ đây, bắt đầu tu hành từ đây, mới có nền tảng, mới có khởi đầu. Từ nền tảng này tiếp tục sanh khởi phước thứ hai: “Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi”. Ba câu, phước thứ hai chỉ có ba câu, đây là tiểu thừa, quý vị xem tiến dần lên theo thứ tự.

Điều thứ nhất là thiện của nhân thiên, điều thứ hai là thiện của nhị thừa, sau đó mới đi vào điều thứ ba, “phát tâm bồ đề, thâm tín nhân quả”. Nhân quả này chính là Tịnh tông: “Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả”, ở đây không nói các nhân quả khác, chỉ nói điều này, không được hiểu sai – Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. “Đọc tụng đại thừa”, kinh này là Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, đọc bộ kinh này là được. Bộ kinh này nghĩa là tất cả kinh điển, một tức tất cả, tất cả tức một, chúng ta đọc bộ kinh này. Câu ở sau “khuyến tấn hành giả”, chúng ta đem phương pháp này khuyên người khác, nói với người khác, tự hành hóa tha, đây gọi là Bồ Tát hạnh. Chúng ta không phải chuyên lợi, mà hy vọng người trên toàn thế giới đều nghe được Phật A Di Đà, đều có thể nghe đến Kinh Vô Lượng Thọ, đây là pháp đại thừa, nhất định phải biết đạo lý này. Tịnh Nghiệp Tam Phước là nền tảng căn bản của người tu học pháp môn Tịnh độ, cơ sở tu hành của chúng ta là đây, nguyên tắc chỉ đạo là đây. Trái với điều này, đó là vấn đề nghiêm trọng, học suốt đời, niệm Phật suốt đời, có thể sau cùng không được vãng sanh.

Đây chính là nói, “tam bối vãng sanh đều phải phát tâm bồ đề. Nên biết muốn chóng thành Phật, là vì muốn chóng độ chúng sanh”. Chúng ta muốn bản thân nhanh chóng thành Phật, phải biết chúng sanh với mình là nhất thể. Chúng ta chỉ biết tự lợi cho bản thân, mà lơ là việc giúp đỡ người khác, như vậy là sai. Quý vị xem 11 câu Tịnh Nghiệp Tam Phước, 10 câu trước là tự lợi, thành tựu chính mình. Câu sau cùng là độ chúng sanh: “Khuyến tấn hành giả”. Đặc biệt là đối với người đã tin, đã lý giải, khuyên họ phải phát nguyện, phải cầu sanh Tịnh độ, phải khuyên dạy họ. Bản thân thì sao? Phải làm cho họ thấy. Tôi khuyên quý vị, bản thân tôi đang thực hành triệt để. Đây nghĩa là mục đích ở chỗ nhanh chóng độ chúng sanh, mới tương ưng với bản nguyện của Phật Di Đà.

– HT. Tịnh Không, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 180.

BÌNH LUẬN

Tên hiển thị
Xin hãy nhập usser của bạn