VÌ SAO ĐỨC PHẬT THÍCH CA KHÔNG GIAO PHÓ SỨ MẠNG ĐỘ TẤT CẢ CHÚNG SANH CHO NHỮNG VỊ BỒ TÁT KHÁC MÀ NHẤT ĐỊNH PHẢI GIAO CHO NGÀI ĐỊA TẠNG BỒ TÁT?

Ðây là lúc Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc Ðịa Tạng Bồ Tát ở thiên cung, trách nhiệm của Ðịa Tạng Bồ Tát nặng hơn bất cứ người nào. Lúc Phật không còn tại thế, sứ mạng giáo hóa chúng sanh phải ủy thác cho Ðịa Tạng Bồ Tát. Chư vị phải biết đạo lý này ở đâu? Tại sao đức Phật Thích Ca chẳng giao chuyện độ hóa chúng sanh cho Quán Thế Âm Bồ Tát? Tại sao không giao cho Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát? Ðều là đại Bồ Tát hết, tại sao không giao cho các ngài mà phải nhờ Ðịa Tạng Bồ Tát? Nói thật ra những Bồ Tát đó độ không nổi, chẳng có cách gì độ được, chỉ có Ðịa Tạng Bồ Tát có thể độ mà thôi. Mọi người hiểu ý nghĩa này không? Ðịa Tạng Bồ Tát dạy việc gì? Hiếu thân Tôn sư. Nếu người này không hiếu kính cha mẹ, không tôn kính sư trưởng, thì Bồ Tát, Phật nào đến cũng độ chẳng nổi.

– HT. Tịnh Không, Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký.

BÌNH LUẬN

Tên hiển thị
Xin hãy nhập usser của bạn