VÌ SAO TU CẢ ĐỜI CŨNG KHÔNG THÀNH TỰU ?

0
808

Chúng ta ngày nay sai ở đâu? Sai ở chỗ không có gốc, không phải không dụng công, không phải không nỗ lực, không có gốc, chính là không tu từ gốc, đều là tu ở cành lá. Cho nên bất luận tu thế nào, tu cả đời cũng không thành tựu. Nguyên nhân tìm ra rồi, mới thật sự thể hội được, “Đệ tử quy” của Nho gia, “Cảm ứng thiên” của Đạo gia, những thứ ấy trước đây đều đã học qua, tôi đã giảng qua, “Thập thiện nghiệp đạo” của nhà Phật, người xuất gia nhất định phải tu “Sa di luật nghi”. Những thứ này không phải để đọc, không phải để giảng, là để bản thân áp dụng vào cuộc sống, là ở sự khởi tâm động niệm của bản thân, là ở ngôn hành tạo tác của bản thân. Khởi tâm động niệm, ngôn hành tạo tác và giới điều cơ bản tương ứng với nhau chăng? Tương ứng là thiện, không tương ứng là ác, tiêu chuẩn đoạn ác tu thiện nằm ở đây. Tiêu chuẩn này là thánh nhân tam giáo định ra, là biểu lộ của tánh đức tự nhiên, không phải người nào phát minh, không phải người nào sáng tạo, không phải vậy, là sự biểu lộ tự tánh tánh đức.

Dẫn từ “Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – HT Tịnh Không chủ giảng”.

BÌNH LUẬN

Tên hiển thị
Xin hãy nhập usser của bạn