ĐỆ TỬ QUY LÀ GIỚI, CẢM ỨNG THIÊN LÀ GIỚI. ĐÓ LÀ CĂN BẢN CỦA GIỚI LUẬT.

1
1068

ĐỆ TỬ QUY LÀ GIỚI, CẢM ỨNG

Thật có thể thành tựu thì phải giữ lấy hai điều kiện, đây là trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, lưu lại di giáo sau cùng.

Việc thứ nhất là lấy giới làm thầy, việc thứ hai là lấy khổ làm thầy, bạn chuẩn bị đầy đủ hai điều kiện này thì bạn liền có thể thành tựu.

Cái gì là giới?

Đệ Tử Quy là giới, Cảm Ứng Thiên là giới, đó là căn bản của giới luật. Khi Thế Tôn ở đời không có Cảm Ứng Thiên, không có Đệ Tử Quy.

Giáo học của Thế Tôn là bắt đầu từ Tiểu Thừa, tại vườn Lộc Dã giảng Kinh A Hàm 12 năm, giáo nghĩa của Đệ Tử Quy, giáo nghĩa của Cảm Ứng Thiên đều ở trong Kinh A Hàm.

Số lượng của Kinh A Hàm quá lớn, đều ở trong Kinh A Hàm. Cảm Ứng Thiên cùng Đệ Tử Quy là ở trong giáo huấn của Cổ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc đem nó chép ra rồi tập hợp nó lại. Việc làm này khó làm.

Cho nên Thế Tôn dạy học, dạy bảo người sau phải trước học Tiểu Thừa sau học Đại Thừa, không trước học Tiểu Thừa liền học Đại Thừa Phật không thừa nhận, đây không phải đệ tử Phật. Thế nên Phật Giáo truyền đến Trung Quốc, Kinh Điển Tiểu Thừa phiên dịch được rất hoàn bị.

Tứ A Hàm của chúng ta cùng Kinh Điển Văn PaLi của hiện tại, nam truyền, đối chiếu hai loại, tôi không làm công việc này, lời nói này Đại Sư Chương Gia nói với tôi, Ngài nói vừa đối chiếu, Kinh Điển của văn PaLi so với Kinh Điển Tiểu Thừa chúng ta đại khái chỉ nhiều hơn 50 bộ thôi, vậy thì rất ít.

Kinh Tiểu Thừa phải có gần 3000 bộ, bạn xem nhiều hơn 50 bộ, số lượng này rất nhỏ, có thể thấy được phiên dịch được rất là hoàn chỉnh. Lúc đó ở Trung Quốc có hai tông phái là Thành Thật Tông và Câu Xá Tông, đều là từ chỗ này mà xây nền tảng.

Thế nhưng sau thời Trung Diệp Nhà Đường, giới Phật Giáo Trung Quốc chúng ta không học Tiểu Thừa, cho nên hai tông này cũng không còn.

Vậy không học thì làm sao?

Người Trung Quốc chúng ta không luận tại gia xuất gia, dùng Nho, dùng Đạo để thay thế Tiểu Thừa, vẫn được, cho nên hơn 1500 năm gần đây, đời đời đều có Cao Tăng Đại Đức xuất hiện, nói rõ dùng Nho Đạo để thay thế là có thể được.

Vậy ngày nay chúng ta học Phật bỏ mất đi Tiểu Thừa, Đệ Tử Quy không chịu học, Cảm Ứng Thiên, Âm Trắc Văn không chịu học, cho nên chúng ta học Phật liền xảy ra vấn đề, bởi vì không có gốc thì làm thế nào hướng lên trên cũng không lên được. Vấn đề chính ngay chỗ này. Có thể cắm gốc ngay chỗ này thì sẽ có thành tựu.

Bạn cắm được sâu thì bạn có thành tựu lớn, bạn cắm được cạn thì thành tựu nhỏ, không có cái gốc này thì không thể nào có được thành tựu, chỉ có thể nói bạn ở trong Phật Pháp kết một chút duyên nhỏ mà thôi.

Trích Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán – Hòa Thượng Tịnh Không Giảng Giải.


1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Tên hiển thị
Xin hãy nhập usser của bạn