SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT PHẦN 6-VĂN ÔN VÕ LUYỆN, TRÍ DŨNG SONG TOÀN

0
1290
Siddhattha học văn
Từ thuở nhỏ Siddhattha đã tỏ ra thông minh xuất chúng. Trong mọi môn học, từ văn chương đến võ thuật … ngài chỉ cần học một thời gian ngắn là hết sở học của thầy. Năm lên 7 tuổi, vua cho mời vị giáo sư nổi tiếng tên Visavamitra (Tỳ Xa Bà Mật Đa La) vào cung dạy Siddhattha và các vương tử về Phạn văn (Sanskrit) và kinh Vệ Đà (Veda). Vừa mới gặp thầy bữa đầu Siddhattha hỏi :
 
– Thưa thầy, tôi rất mừng hôm nay được thầy tới đây dạy bảo, tôi muốn học về Phạn văn và Veda. Những bộ sách đó có 64 loại (Brāhmana, Nighandu, Sokkharappabhedana, Itihasa,Veyyakarana, Rigveda, Atharvaveda, …)(1), vậy thầy định dạy về loại nào trước ?
 
Giáo sư Visavamitra vốn là một người thông minh, tài trí, học rộng, nhưng khi nghe Siddhattha mới 7 tuổi hỏi như thế thì toát mồ hôi trán, vì chính ông cũng chưa biết hết 64 loại kinh sách mà Siddhattha vừa kể. Ông vội vàng quỳ xuống đọc bài thơ khen tặng như sau :
 
Giỏi thay! Hay thay! Chưa từng có!
 Một người sáng suốt được như ngài.
Trí tuệ trong sáng vầng nhật nguyệt,
Thông hiểu các pháp của thế gian
May mắn chúng tôi được gặp ngài
Qua dời gót ngọc tới học đường!
Những sách mà ngài vừa mới nói,
Quả là chúng tôi chưa từng thấy.
Dĩ nhiên ngài đã thông hiểu rồi!
 Đáng làm đạo sư cho trời, người,
Chúng tôi đâu dám làm giáo học!
Cúi xin ngài sẽ chỉ bảo cho.
 
Siddhattha học võ
Về võ thuật, khi Siddhattha được khoảng 12 tuổi, triều thần giới thiệu võ sư Kshantideva (Sàn Đề Đề Bà) là người thông hiểu 29 môn võ nghệ, để dạy hoàng tử. Võ sư được lệnh về thành, vào yết kiến vua; vua rất vui vẻ giao cho dạy Siddhattha và các vương tử khác. Đầu tiên võ sư biểu diễn các môn quyền cho các vương tử xem. Siddhattha nói: “Các môn này tôi đã thông hiểu rồi, không cần phải học”. Vậy các môn ấy võ sư chỉ phải dạy cho các vương tử khác thôi. Sau đó võ sư đem hết tài lực biểu diễn các môn bí truyền cho Siddhattha xem về đô vật, cỡi ngựa, cỡi voi, lái chiến xa, sử dụng cung, kiếm, trường thương, móc câu … Nhưng Siddhattha cũng nói: “Những môn này tôi đã thông hiểu cả rồi”. Tới đây võ sư biết mình không có tài gì hơn để dạy, bèn làm bài kệ khen Siddhattha rằng :
 
Thái tử tuổi thơ ấu,
Học hỏi rất an nhàn,
Chẳng mất bao công lực,
Nháy mắt đã hiểu liền.
Gấp trăm ngàn kẻ khác,
Học tập biết bao năm,
Thành công rất ít ỏi.
Võ nghệ với văn chương,
Thái tử vượt hơn người
 
Chú thích:
(1) Brāhmana (Phạn thư), Nighandu (Từ ngữ), Sokkharappabhedana (Ngữ học), Itihasa (Sử truyện), Veyyakarana (Văn pháp). Rigveda, Samaveda, Yajurveda và Atharvaveda là bốn bộ kinh Veda chánh vào thế kỷ 15 trước CN, về sau có thêm các bộ Brāhmana (thế kỷ -10), Aranyaka và Upanisad (thế kỷ-7). Bộ Upanisad khởi đầu phong trào cải cách Bà-la-môn giáo.
 
Trích: Sự Tích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
 
Soạn giả: Trần Hữu Danh- Pháp danh Minh Thiện

BÌNH LUẬN

Tên hiển thị
Xin hãy nhập usser của bạn