CHÚNG TA HY VỌNG TẤT CẢ CÁC TÔN GIÁO ĐỀU SẼ TRỞ VỀ VỚI TRUYỀN THỐNG GIÁO DỤC.

0
775
CỨU ĐỘ CHÚNG SANH PHẢI BẮT ĐẦU TỪ GIÁO DỤC.

CHÚNG TA HY VỌNG TẤT CẢ CÁC TÔN GIÁO ĐỀU SẼ TRỞ VỀ VỚI TRUYỀN THỐNG GIÁO DỤC, TRỞ VỀ VỚI VIỆC DẠY HỌC. NHỮNG NGHI THỨC CẦU NGUYỆN CÒN CẦN THIẾT CHĂNG? ĐƯƠNG NHIÊN KHÔNG THỂ BẮT HỌ TỪ BỎ, CÓ THỂ CÙNG TỒN TẠI, NHƯNG LẤY VIỆC DẠY HỌC LÀM CHỦ, LẤY GIÁO DỤC LÀM CHỦ.Muốn giúp chúng sanh khổ nạn, giúp chúng sanh lìa khổ được vui, như vậy phải biết khổ từ đâu mà có? Khổ do mê mà có. Quý vị xem trong tự tánh chúng ta vốn có trí tuệ, đức năng, tướng hảo, vốn có. Vì mê mất tự tánh trí tuệ biến thành phiền não, đức năng biến thành tạo nghiệp, tướng hảo biến thành khổ báo. Nói rõ ràng hơn một chút, mọi người đều biết đến phiền não, tham sân si mạn nghi là cương lĩnh chung, chuyện không như ý muốn quá nhiều. Tập khí phiền não này từ đâu mà có? Mê mất từ tánh trí tuệ của tự tánh biến thành phiền não. Đạo đức và năng lực của quý vị cũng đều là viên mãn, sau khi mê đức năng này liền biến thành tạo nghiệp. Đức biến thành gì? Đức biến thành tự tư tự lợi, biến thành danh văn lợi dưỡng, biến thành tham hưởng thụ ngũ dục lục trần. Tướng hảo biến thành luân hồi lục đạo, chính là như thế. Giác ngộ, giác ngộ nó sẽ thay đổi lại, phiền não trở thành trí tuệ. Khi tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, toàn bộ khôi phục đức năng tốt đẹp của chính mình, lục đạo biến thành thế giới Cực Lạc. Sở cầu của Phật pháp là gì? Cầu giác ngộ, cầu trí tuệ. Giác ngộ trí tuệ liền hiện tiền, gọi là chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển nghiệp chướng thành đức năng, chuyển lục đạo thành tướng hảo. Giác ngộ sẽ chuyển lại. Bởi thế giáo dục này là giáo dục quan trọng nhất của cõi trời và cõi người, thật sự có thể giúp tất cả mọi người lìa khổ được vui, nghĩa là giúp người phá mê khai ngộ. Phá mê khổ sẽ rời xa, khai ngộ niềm vui liền hiện tiền. Bởi thế nó là giáo dục, không thể không biết, tất cả Tôn giáo đều là giáo dục.Muốn cứu vãn xã hội hiện nay, tiến sĩ Townenbe người Anh nói rất hay: Giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21_đây là vấn đề xã hội của trên toàn thế giới, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật pháp đại thừa. Đây là người Anh nói, nói từ 50 năm trước, lúc đó là thời kỳ kháng chiến. Lời ông nói là thật, không phải giả.Hiện nay chúng ta bình tĩnh quan sát thế giới này, làm sao giúp thế giới này khôi phục lại trật tự xã hội? Ngoài việc dựa vào Tôn giáo không có biện pháp thứ hai, dựa vào điều gì của Tôn giáo? Dựa vào giáo dục Tôn giáo, dựa vào việc dạy học của Tôn giáo. Chúng ta hy vọng, tất cả Tôn giáo trên thế giới đều phải trở về với truyền thống giáo dục, trở về với việc dạy học. Những nghi thức cầu nguyện còn cần thiết chăng? Đương nhiên không thể bắt họ từ bỏ, họ không làm được điều đó. Có thể cùng tồn tại, nhưng lấy việc dạy học làm chủ, lấy giáo dục làm chủ yếu. Chúng ta cũng không phản đối việc cầu nguyện, như vậy thông thường tín đồ đều dễ chấp nhận, tôi tin họ đều hoan hỷ tiếp thu. Họ học Tôn giáo không còn mê tín, quý vị học Phật ngày ngày tụng kinh, hiểu được kinh dạy những gì, có thể nói được đạo lý trong đó. Không phải chỉ biết dọc mà không hiểu ý nghĩa, như vậy không khởi tác dụng. Rất nhiều người hỏi tôi, như vậy có lợi ích chăng? Tôi nói có lợi ích, lợi ích gì? Tốt hơn mắng người, tốt hơn sân si. Tóm lại đọc ngôn ngữ của thánh hiền phải hiểu lý, hiểu lý mới thật sự được thọ dụng, không hiểu lý không được, mỗi Tôn giáo đều như vậy.Chúng tôi biên tập một cuốn sách Tôn Giáo Thế Giới Là Một Nhà. Trong tập sách nhỏ này, là trích dẫn trong điển tịch của mỗi Tôn giáo, những câu có liên quan đến luân lý đạo đức nhân quả hội tập lại. Quý vị xem, những gì liên quan đến điều này, mỗi Tôn giáo nói đều giống nhau. Tôn giáo có thể hợp tác, Tôn giáo có thể bắt tay nhau, Tôn giáo có thể khiến xã hội này có được sự hòa bình an định. Hy vọng chư vị đồng học của tín ngưỡng Tôn giáo đều tinh tấn nỗ lực, thúc đẩy sự nghiệp hòa bình thế giới này.- HT. Tịnh Không, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 11, tập 181.

Posted by Giáo Dục Phật Đà Tịnh Tông Học Hội on Thursday, August 23, 2018

CHÚNG TA HY VỌNG TẤT CẢ CÁC TÔN GIÁO ĐỀU SẼ TRỞ VỀ VỚI TRUYỀN THỐNG GIÁO DỤC, TRỞ VỀ VỚI VIỆC DẠY HỌC. NHỮNG NGHI THỨC CẦU NGUYỆN CÒN CẦN THIẾT CHĂNG? ĐƯƠNG NHIÊN KHÔNG THỂ BẮT HỌ TỪ BỎ, CÓ THỂ CÙNG TỒN TẠI, NHƯNG LẤY VIỆC DẠY HỌC LÀM CHỦ, LẤY GIÁO DỤC LÀM CHỦ.

Muốn giúp chúng sanh khổ nạn, giúp chúng sanh lìa khổ được vui, như vậy phải biết khổ từ đâu mà có? Khổ do mê mà có. Quý vị xem trong tự tánh chúng ta vốn có trí tuệ, đức năng, tướng hảo, vốn có. Vì mê mất tự tánh trí tuệ biến thành phiền não, đức năng biến thành tạo nghiệp, tướng hảo biến thành khổ báo. Nói rõ ràng hơn một chút, mọi người đều biết đến phiền não, tham sân si mạn nghi là cương lĩnh chung, chuyện không như ý muốn quá nhiều. Tập khí phiền não này từ đâu mà có? Mê mất từ tánh trí tuệ của tự tánh biến thành phiền não. Đạo đức và năng lực của quý vị cũng đều là viên mãn, sau khi mê đức năng này liền biến thành tạo nghiệp.

Đức biến thành gì? Đức biến thành tự tư tự lợi, biến thành danh văn lợi dưỡng, biến thành tham hưởng thụ ngũ dục lục trần. Tướng hảo biến thành luân hồi lục đạo, chính là như thế. Giác ngộ, giác ngộ nó sẽ thay đổi lại, phiền não trở thành trí tuệ. Khi tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, toàn bộ khôi phục đức năng tốt đẹp của chính mình, lục đạo biến thành thế giới Cực Lạc. Sở cầu của Phật pháp là gì? Cầu giác ngộ, cầu trí tuệ. Giác ngộ trí tuệ liền hiện tiền, gọi là chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển nghiệp chướng thành đức năng, chuyển lục đạo thành tướng hảo. Giác ngộ sẽ chuyển lại. Bởi thế giáo dục này là giáo dục quan trọng nhất của cõi trời và cõi người, thật sự có thể giúp tất cả mọi người lìa khổ được vui, nghĩa là giúp người phá mê khai ngộ. Phá mê khổ sẽ rời xa, khai ngộ niềm vui liền hiện tiền. Bởi thế nó là giáo dục, không thể không biết, tất cả Tôn giáo đều là giáo dục.

Muốn cứu vãn xã hội hiện nay, tiến sĩ Townenbe người Anh nói rất hay: Giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21_đây là vấn đề xã hội của trên toàn thế giới, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật pháp đại thừa. Đây là người Anh nói, nói từ 50 năm trước, lúc đó là thời kỳ kháng chiến. Lời ông nói là thật, không phải giả.

Hiện nay chúng ta bình tĩnh quan sát thế giới này, làm sao giúp thế giới này khôi phục lại trật tự xã hội? Ngoài việc dựa vào Tôn giáo không có biện pháp thứ hai, dựa vào điều gì của Tôn giáo? Dựa vào giáo dục Tôn giáo, dựa vào việc dạy học của Tôn giáo. Chúng ta hy vọng, tất cả Tôn giáo trên thế giới đều phải trở về với truyền thống giáo dục, trở về với việc dạy học. Những nghi thức cầu nguyện còn cần thiết chăng? Đương nhiên không thể bắt họ từ bỏ, họ không làm được điều đó. Có thể cùng tồn tại, nhưng lấy việc dạy học làm chủ, lấy giáo dục làm chủ yếu. Chúng ta cũng không phản đối việc cầu nguyện, như vậy thông thường tín đồ đều dễ chấp nhận, tôi tin họ đều hoan hỷ tiếp thu. Họ học Tôn giáo không còn mê tín, quý vị học Phật ngày ngày tụng kinh, hiểu được kinh dạy những gì, có thể nói được đạo lý trong đó. Không phải chỉ biết dọc mà không hiểu ý nghĩa, như vậy không khởi tác dụng. Rất nhiều người hỏi tôi, như vậy có lợi ích chăng? Tôi nói có lợi ích, lợi ích gì? Tốt hơn mắng người, tốt hơn sân si. Tóm lại đọc ngôn ngữ của thánh hiền phải hiểu lý, hiểu lý mới thật sự được thọ dụng, không hiểu lý không được, mỗi Tôn giáo đều như vậy.

Chúng tôi biên tập một cuốn sách Tôn Giáo Thế Giới Là Một Nhà. Trong tập sách nhỏ này, là trích dẫn trong điển tịch của mỗi Tôn giáo, những câu có liên quan đến luân lý đạo đức nhân quả hội tập lại. Quý vị xem, những gì liên quan đến điều này, mỗi Tôn giáo nói đều giống nhau. Tôn giáo có thể hợp tác, Tôn giáo có thể bắt tay nhau, Tôn giáo có thể khiến xã hội này có được sự hòa bình an định. Hy vọng chư vị đồng học của tín ngưỡng Tôn giáo đều tinh tấn nỗ lực, thúc đẩy sự nghiệp hòa bình thế giới này.

  • HT. Tịnh Không, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 11, tập 181.

BÌNH LUẬN

Tên hiển thị
Xin hãy nhập usser của bạn