BÀI CẦU NGUYỆN TU LỤC HÒA KÍNH

0
2124

BÀI CẦU NGUYỆN TU LỤC HÒA KÍNH – HT. TỊNH KHÔNG ĐỀ XƯỚNG TỪ NĂM 2010 TẠI HIỆP HỘI GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ HONGKONG.
Chuyển ngữ: Tâm Đức Thành.
————————–—————–

Đệ tử chúng con, một lòng quy mạng, Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Chúng, cùng mười phương ba đời hết thảy Tam bảo.

Nay gặp thời Mạt pháp, đấu tranh kiên cố, tai ách bủa vây, bốn chúng đệ tử Đạo tràng ….. (đọc tên đạo tràng) ….. chúng con, đồng tâm phát khởi tu học pháp Lục hòa, ngưỡng cầu tự độ mình độ người, cứu vãn địa cầu, trách nhiệm không thể đùn đẩy cho người khác. Mặc dù đại tâm tuy đã phát, nhưng biết rằng việc này, nếu không có Tam bảo gia trì, không có âm đức của Tổ tiên để lại, thì sao có thể làm được?

Bốn chúng đệ tử chúng con, tội nghiệp sâu nặng, định huệ chưa tu, tuy nghe chánh pháp, nhưng chưa thật làm. Nay xin nguyện y theo giáo pháp của Phật, thành tâm khẩn thiết cầu gia hộ. Đệ tử ….. (đọc tên/pháp danh) ….. nguyện bắt đầu làm từ nơi chính mình, tu Lục hòa kính:

1 – Kiến hòa đồng giải,
2 – Giới hòa đồng tu,
3 – Thân hòa đồng trụ,
4 – Khẩu hòa vô tranh,
5 – Ý hòa đồng duyệt,
6 – Lợi hòa đồng quân.

Xin tuân theo giáo huấn ở trong kinh điển, tạm thấy biết bản thể thanh tịnh tròn đầy sáng suốt của tự tánh, có thể sanh khắp pháp giới y chánh trang nghiêm, mà toàn thể pháp giới y chánh, đích thực là cùng chung một thể sanh mạng. Hết thảy vạn pháp chẳng phải là một nhà, mà là một thể. Thế nên đức Phật đã từng nói với đại chúng rằng: “Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật”. Từ nơi đây xây dựng kiến hòa đồng giải.

Kể từ ngày hôm nay, cho đến khi thọ mạng thân này chấm dứt, nghiêm túc thực hành: Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Ngũ giới Thập thiện, ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày sửa lỗi. Nhất định yêu cầu hành theo Tứ đức: Tùy duyên diệu dụng; oai nghi có chuẩn mực; mềm mỏng ôn hòa, thật thà ngay thẳng; chịu khổ thay cho chúng sanh; phụng hành các pháp: Lục độ ba la mật, Tứ nhiếp pháp, Tịnh nghiệp Tam phước, Thập đại nguyện vương.

Kinh nói: “Nếu là người chân chánh tu đạo, không thấy lỗi thế gian”. Đệ tử đã phát tâm tu học pháp Lục hòa, nhất định yêu cầu thân nghiệp của mình phải hài hòa, khẩu nghiệp của mình phải hài hòa, ý nghiệp của mình phải hài hòa. Chỉ yêu cầu chính mình phải chân thành hài hòa với người khác, tuyệt không có chút mảy may yêu cầu người khác phải hài hòa với mình. Hết thảy những tài vật dùng trong cuộc sống, nguyện đem chia sẻ cho mọi người cùng hưởng. Y theo kinh Vô Lượng Thọ, một lòng chuyên niệm Thánh hiệu A DI ĐÀ PHẬT, cầu sanh Tây phương Cực Lạc thế giới. Nguyện lấy thân mình chân chánh thực tiễn, cảm hóa hết thảy chúng sanh có duyên. Như Ấn Tổ đã nói: “Xem tất cả mọi người đều là Phật Bồ tát, chỉ có một mình Ta thật là kẻ phàm phu”.

Nguyện y theo lời dạy tu hành cúng dường, chí thành cầu nguyện, hóa giải hết thảy tai nạn thế gian, lợi ích khắp cả chúng sanh mọi loài. Kính nguyện mười phương ba đời hết thảy Tam bảo, Vi Đà Thiên tôn, Hộ thế Tứ Vương, Thiên long hộ pháp chứng minh nhiếp thọ. Để cho đệ tử trở thành một hành giả trong đoàn thể Lục hòa, khiến cho đệ tử ác nghiệp tiêu trừ, thiện pháp tăng trưởng, được cùng với chư vị thiện hữu, Tịnh nghiệp viên thành.

Đệ tử ….. chí thành cúi đầu đảnh lễ!

HT. Thích Tịnh Không.

BÌNH LUẬN

Tên hiển thị
Xin hãy nhập usser của bạn