LIÊN TRÌ ĐẠI SƯ KHAI THỊ: CỨU VỚT CHÚNG SANH TRONG THỜI ĐẠI MẠT PHÁP, KINH ĐỊA TẠNG CÓ THỂ THIẾU ĐƯỢC CHĂNG?

0
880

 

Trong lời bạt viết cho kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện theo lời thỉnh của Tỳ kheo Tánh An, đại sư Liên Trì đời Minh hạ bút:

Kinh Ðịa Tạng do ngài Thật Xoa Nan Ðà đời Ðường dịch, nhưng bản dịch hiện thời lại đề tên người dịch là Pháp Ðăng, Pháp Cự, chẳng đề niên đại, cũng chẳng ghi nơi chốn hay dòng dõi người dịch, chẳng có cách nào khảo chứng trong Ðại Tạng được. Đối chiếu kinh văn của hai bản dịch thì tuy có chút sai biệt nhưng đại thể thì vẫn là giống nhau, theo lẽ thì cũng chẳng hại gì. Nhưng xét ra nếu muốn bản kinh này thật sự được lưu truyền và tin tưởng thì ắt phải chọn lấy bản có căn cứ, do đó Tỳ kheo Tánh An mới thuận theo tiên chí, khắc in bản đời Ðường dịch thay thế
bản hiện thời.

Có người cho rằng bộ kinh này chỉ lăm lăm bàn về nhân quả của chúng sanh cùng danh tướng trong địa ngục, chẳng có huyền luận gì, chẳng đáng để đời nay xem, cần gì phải dụng công khảo đính? Ôi thôi! Vải thô, đậu thóc lúc bình thường sao sánh được với minh châu, nhưng vào năm mất mùa thì lại hóa ra tột quý. Cứu vớt chúng sanh trong thời đại Mạt pháp, kinh này có thể thiếu được chăng? Còn như tinh thần “Chúng sanh độ hết mới chứng Bồ đề, địa ngục chưa trống thề không thành Phật” thì những kẻ thích thăm dò lẽ huyền diệu cao siêu, hãy thử suốt đời nếm thử mùi vị ấy xem sao?

Trích lục từ: “Ðịa Tạng Bồ Tát Thánh Ðức Ðại Quan, Hoằng Nhất đại sư biên thuật”, cư sĩ Tâm Hiếu chuyển ngữ, trích lục và chỉnh lý

BÌNH LUẬN

Tên hiển thị
Xin hãy nhập usser của bạn