PHÀM LÀ NGƯỜI TU HÀNH KHÔNG THỂ THÀNH TỰU, GIỮA ĐƯỜNG THAY ĐỔI, ĐỀU LÀ VÌ ?

0
167

PHÀM LÀ NGƯỜI TU HÀNH KHÔNG THỂ THÀNH TỰU, GIỮA ĐƯỜNG THAY ĐỔI, ĐỀU LÀ VÌ KHÔNG XEM TRỌNG TAM PHƯỚC, QUÝ VỊ HÃY TỈ MỈ MÀ QUAN SÁT, HỌ KHÔNG XEM TRỌNG ĐỐI VỚI TAM PHƯỚC.

“Như Lai đã hành, nên hành theo đó. Trồng tu phước thiện, cầu sanh Lạc quốc”, là tổng kết toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ. “Như Lai đã hành”, trên tâm hạnh là hạnh thanh tịnh, hạnh bình đẳng, hạnh giác, chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Trên sự tướng, chúng ta đem vô lượng vô biên hạnh của Như Lai quy nạp thành năm khoa mục: Tam phước, Lục hòa, Tam học, Lục độ, Thập đại nguyện vương, đây chính là vạn đức hồng danh A Di Đà Phật thực tiễn ngay trong đời sống của chúng ta.

Năm khoa mục này không những là căn bản để tu học pháp môn Tịnh độ, có thể nói là tổng quy kết của hết thảy các pháp đức Thế Tôn đã nói trong bốn mươi chín năm. Trong đời sống sinh hoạt thường ngày, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm [của chúng ta] đều có thể tương ưng với năm khoa mục này thì đây là đã thực tiễn vạn đức hồng danh, có thể mỗi mỗi câu Phật hiệu đều là gồm đủ năm khoa mục này thì đây chính là công đức của Phật.

Quay đầu nghĩ lại chính mình, chính mình khác biệt với Phật ở đâu? Đối với năm khoa mục này, chúng ta phải đem nó làm được, đem nó biến thành đời sống, hành vi của chúng ta thì chúng ta mới là “Tâm đồng Phật tâm, nguyện đồng Phật nguyện, giải đồng Phật giải, hạnh đồng Phật hạnh”. Chúng ta đã làm được bao nhiêu rồi? Câu Phật hiệu này của chúng ta vì sao lại niệm không tốt? Niệm đã nhiều năm như vậy rồi mà ngay cả bóng dáng của thế giới Tây phương Cực Lạc cũng đều không có, một chút tin tức gì cũng không có, sự tu học của chúng ta nhất định đã có sai lầm, đây là điều mà chúng ta phải nên nghiêm túc kiểm điểm.

Sai ở đâu vậy? Sai ở chỗ không có gốc rễ. Tịnh nghiệp xem trọng nhất là Tam phước, đây không phải là Tịnh tông đặc biệt xem trọng, mà tu học pháp môn nào cũng đều xem trọng. Phật đã nói rất rõ ràng, Tam phước này là “Chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật”, câu nói này thật quá quan trọng! Ba đời, chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai, gọi là ba đời. Bồ tát tu thành Phật đạo, nhất định không thể trái ngược với ba điều này, trái ngược với ba điều này thì không phải Phật pháp.

Ba điều này ở trong Phật pháp, không luận là Đại thừa, Tiểu thừa, Tông môn, Giáo hạ, Hiển giáo, Mật giáo, hết thảy ba đời chư Phật đều dùng đó làm nguyên tắc chỉ đạo tu học cao nhất, có thể trái ngược được sao? Có thể xem thường được sao? Có thể lơ là được hay sao? Phàm là người tu hành không thể thành tựu, giữa đường thay đổi, đều là vì không xem trọng Tam phước, quý vị hãy tỉ mỉ mà quan sát, họ không xem trọng đối với Tam phước. Điều này không phải chỉ riêng Thích Ca Mâu Ni Phật nói, mà là hết thảy ba đời chư Phật đều nói như vậy.

Nếu có tâm muốn ngay trong một đời này siêu vượt lục đạo luân hồi, niệm Phật vãng sanh Tịnh độ thì quý vị nhất định phải tu Tịnh nghiệp Tam phước, không bắt tay làm từ Tịnh nghiệp Tam phước thì Tịnh độ không thể thành tựu.

– HT. Tịnh Không Ân sư, khai thị đầu năm mới 2020, Cư sĩ Hiếu An chuyển ngữ. 

BÌNH LUẬN

Tên hiển thị
Xin hãy nhập usser của bạn